Rugăciunile Sfântului Ioan de la Rila

Dumnezeule, Părinte, Cerescule Atotţiitorule, temelia tuturor lucrurilor, Dumnezeire de neînchipuit, Fiule al lui Dumnezeu şi Unule-Născut, Iisuse Hristoase, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, căci chipul Tău purtăm, asemenea Mângâietorule şi Duhule, Care de la Tatăl purcezi, Mângâietorule bun, fii întotdeauna cu mine şi nu trece cu vederea lacrimile mele, căci Ție mă rog în toată vremea. Doamne Iisuse Hristoase, Împărate al Cerului şi al pământului, nu sunt vrednic să spun acestea, însă nădăjduiesc în marea Ta milă, căci Tu ai spus: «Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide» (Mt. 7, 7).Dumnezeule, Atotţiitorule, Putere neînfrântă, ajutor în nevoi ca şi în bucurie, Păstorule, iubitorule de oameni şi milostive Părinte, nădejdea celor fără de nădejde, Ajutător celor ce se roagă Ție, Sprijinitorule al celor ce îndrăznesc la Tine, Mângâietorule al sărmanilor, auzi-mă, Doamne, fie-Ţi milă de mine şi mă izbăveşte de acest trufaş vrăjmaş, îndepărtând de la mine durerea care mă cuprinde, arată-Ți mila Ta spre mine şi mă mântuie cu toţi cei care ţi-au plăcut Ție! Cu adevărat, Doamne, nu mă lăsa să fiu bucurie acestui vrăjmaş!Doamne, Iisuse Hristoase, nu mă îndepărta de la faţa Ta ţi nu mă părăsi în vremea ispitirii mele, ci mă izbăveşte de duşmanul meu, precum ai izbăvit pe Daniel din gura leilor, pe Tecla de foc, pe Anania, Azaria şi Misail din cuptorul cel de foc. Mântuieşte-mă, Doamne, de acest urâtor de oameni, ca să străbat scurta viaţă trecătoare şi mă îndreaptă către paşnic liman, cum ai mers înaintea lui Israel, care a trecut marea ca pe uscat, iar pe vrăjmaşii săi aceasta i-a înghiţit de vii. Aşa, Doamne, tinde mila Ta spre mine şi fă să piară acest ucigaş, care s-a ridicat asupra mea, şi ruşinează pe vrăjmaşul meu, care se luptă cu mine. Pentru că Tu, Doamne, cunoşti deşertăciunea omenească. Fii mie ajutător şi fă să piară asupritorii mei, care se ridică împotriva mea şi care nu cunosc poruncile Tale. Fă-i părtaşi chinurilor iadului şi viermilor celor neadormiţi, să le fie sălaş focul cel veşnic şi să se învrednicească de veşnicele munci, «unde viermele nu doarme şi focul nu se stinge». Iar robului tău, Doamne, dă-i întărire, îndrăzneală şi ajutor ca să meargă pe căile Tale şi să-Ți slujească în vecii vecilor! Amin.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...